სამაგისტრო პროგრამები

პოლიტიკის მეცნიერება  

პოლიტიკის მეცნიერება   

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა  

პოლიტიკური თეორია  

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია  

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები   

მედია და ახალი ტექნოლოგიები  

საერთაშორისო ურთიერთობები  

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა   

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები   

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები   ( ინგლისურენოვანი) 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

საზოგადოებრივი გეოგრაფია  

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია  

სოციოლოგია/სოციალური მუშაობა 

სოციოლოგია  

სოციალური   მუშაობა  

კულტურის და მედიის სოციოლოგია  

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები    

ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია      

საერთაშორისო / ინტერდისციპლინური პროგრამა  

გენდერის კვლევა 

გენდერის კვლევა (ინგლისურენოვანი)  

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა   

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება