2018-06-11

დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!


2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება შემდეგ სადოქტორო პროგრამებზე:

 1. დემოგრაფია - 3 ადგილი
 2. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა - 3 ადგილი
 3. კულტურის და მედიის სოციოლოგია - 2 ადგილი
 4. მასობრივი კომუნიკაცია - 2 ადგილი
 5. პოლიტიკის მეცნიერება - 3 ადგილი
 6. საზოგადოებრივი გეოგრაფია - 3 ადგილი
 7. სოციოლოგია - 3 ადგილი
 8. სოციალური მუშაობა - 2 ადგილი
 9. ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება - 2 ადგილი
 10. ურბანისტიკა-  3 ადგილი
 11. ურბანისტიკა (ინგლისურენოვანი) - 2 ადგილი

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დოქტორანტურაში მიღების ვადები  განსაზღვრულია თსუ-ს რექტორის  ბრძანება დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ №132/01-01, 05.06.2018 -ით.

 • საბუთების მიღება - 25 ივნისი - 2 ივლისი და 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი;
 • გამოცდა ქართულ ენაში (მოეთხოვება დოქტორანტობის კანდიდატს, რომელსაც
 • ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და მისი მშობლიური ენა არ არის ქართული) - 4 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 5 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 6 სექტემბერი;
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 7 სექტემბერი;
 • გამოცდა უცხო ენაში - 5 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 7 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 8 სექტემბერი;
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 10 სექტემბერი;
 • გამოცდა სპეციალობაში (წერითი კომპონენტი, იმ საგანმანათლებლო პროგრამების კანდიდატებისათვის, რომლებსაც მოეთხოვებათ სპეციალობის გამოცდის ჩაბარება) – 7 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 10 სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 11 სექტემბერი;
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 12 სექტემბერი;
 • დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება - 11 - 13 სექტემბერი;
 • დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების შედეგები - 14 სექტემბერი;   
 • ხელშეკრულების გაფორმება დოქტორანტობის კანდიდატებთან  - 17 – 18 სექტემბერი;
 • საგანმანათლებლო ერთეულების მიერ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტისათვის დოქტორანტობის კანდიდატთა სიის წარდგენა - 19 სექტემბერი;
 • ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება - 20 სექტემბერი.

მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა

(დოკუმენტების მიღება 10:00  - 17:00 სთ.):

 • განცხადება თსუ-ს რექტორის სახელზე;
 • განმცხადებლის ავტობიოგრაფია (CV);
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის დამოწმებული ასლი (თსუ-ს კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის შესაბამისი ფაკულტეტის მიერ, ხოლო სხვა შემთხვევაში - ნოტარიულად  დამოწმებული ასლი; 2018 წლის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე);
 • ერთსაფეხურიანი, ხუთწლიანი, უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების დამადასტურებელი საბუთი (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა;
 • სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის თანხმობა;
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის/შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროექტის - "CERTUS"-ის ფარგლებში გაცემული სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ქართული ენის B 2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 ც. და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
 • სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს სადოქტორო პროგრამა. თსუ-ს რექტორის ბრძანების (№132/01-01, 05.06.2018) მე-3 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „დოქტორანტურის და სადისერტაციო საბჭოს დებულების“ (დამტკიცებული თსუ-ის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N72017, 23 იანვარი 7/2017) მე-5 მუხლის პუნქტი 5-ის შესაბამისად დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება წარმოადგინოს სადოქტორო კვლევითი პროექტის გეგმა (პროსპექტუსი)   

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მის.: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №14. თსუ IV კორპ., III სართ., ოთახი №302;

ტელ.: (+995 32) 2 22 11 01 254. 

Print

« იხ. ყველა სიახლე