2020-02-23

ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში აკადემიური   რეგისტრაციის სახელმძღვანელო ინსტრუქცია

24 თებერვალი-2 მარტი

აკადემიური რეგისტრაციის დროს სასწავლო კურსების  არჩევა განხორციელდება საბაკალავრო პროგრამებში არსებული საგნების წინაპირობების  შესაბამისად,  საფაკულტეტო ცხრილის საფუძველზე.

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური რეგისტრაცია  დაიწყება 24 თებერვალს, 14:00 საათზე.
საგნებზე რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება შემდეგი წესის დაცვით:
24 თებერვალს, 14:00 საათიდან 
 • ძირითადი სპეციალობის/ Major  სასწავლო კურსების  არჩევა მოხდება, მხოლოდ კონკრეტული სპეციალობის სტუდენტებისათვის (მაგალითად, პოლიტიკის მეცნიერების საგნები გაიხსნება,  მხოლოდ პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  სტუდენტებისათვის);
 • ყველა სემესტრის სტუდენტთათვის გაიხსნება  I დონის საფაკულტეტო,როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი სასწავლო კურსები.  

საფაკულტეტო სავალდებულო კურსები:
 • სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები
 • ინგლისური ენა 2
 • აკადემიური წერა
 • სტატისტიკა
საფაკულტეტო სავალდებულო–არჩევითი შესავალი კურსები:
 • ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი
 • სოციოლოგიის შესავალი
 • სოციალური მუშაობის შესავალი
 • შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებაში
 • საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი
საფაკულტეტო არჩევითი კურსები:
 • გამოყენებითი ეკონომიკა
 • ლოგიკა
 • ფილოსოფიის საფუძვლები
 • ანთროპოლოგია
 • მეტყველების კულტურა
25 თებრვალს, 13:00 საათიდან
 • სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის ბაზა გაიხსნება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის (მაგალითად, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის საგნების არჩევა შესაძლებელი იქნება  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  სტუდენტებისათვისაც)
 • აგრეთვე სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ აირჩიონ  უნივერსიტეტის ყველა  ფაკულტეტის მიერ შეთავაზებული საგნები.
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში მოგვწერეთ Lms.tsu. ge-დან.

აკადემიური რეგისტრაციის განმავლობაში  ტუტორთა მიერ სტუდენტების კონსულტირება  იწარმოებს VI კორპუსი, # 201ოთახში;


დამატებითი ინფორმაცია:
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  სააუდიტორო მეცადინეობები ჩატარდება:
თსუ I კორპუსი  მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზირი №1
თსუ II კორპუსი  მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზირი №3
თსუ IV კორპუსი მისამართი:  ი.ჭავჭავაძის გამზირი №14
თსუ VIII კორპუსი  მისამართი:  ი.ჭავჭავაძის გამზირი №13
ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა ვაჟა-ფშაველას გამზირი №44


გ ი ს უ რ ვ ე ბ თ  წ ა რ მ ა ტ ე ბ ე ბ ს !!!


სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ადმინისტრაციაPrint

« იხ. ყველა სიახლე