ბიოლოგია

 1. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ბიოლოგია ;
  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:
  არნოლდ გეგეჭკორი, სრული პროფესორი (ბიომრავალფეროვნება);
  თინა ჯოხაძე, ასოცირებული პროფესორი (გენეტიკა, გამოყენებითი გენეტიკა);

  ნინო ფორაქიშვილი, სრული პროფესორი;
  ნინო გაჩეჩილაძე, ასოცირებული პროფესორი  (გამოყენებითი მიკრობიოლოგია);
  დიანა ძიძიგური, სრული პროფესორი (უჯრედისა და განვითარების ბიოლოგია) ;
  მარიამ გაიდამაშვილი, ასოცირებული პროფესორი  (მცენარეთა ბიოლოგია);
  მანანა გორდეზიანი, ასოცირებული პროფესორი;

  ნანა კოტრიკაძე, ბ.მ.დ., ასოცირებული პროფესორი; (უჯრედული და მოლეკულური  ბიოლოგია, სტრუქტურული ბიოლოგია და ბიოფიზიკა);

  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
  ბიოლოგიის მაგისტრი  (ბიომრავალფეროვნება, გენეტიკა, გამოყენებითი გენეტიკა, გამოყენებითი მიკრობიოლოგია, უჯრედისა და განვითარების ბიოლოგია, მცენარეთა ბიოლოგია, უჯრედული ბიოლოგია, მოლეკულური ბიოლოგია, სტრუქტურული ბიოლოგია და ბიოფიზიკა)

  პროგრამის აღწერა    საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები
 2. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ბიოსამედიცინო მეცნიერებები;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოსამედიცინო მეცნიერებათა მაგისტრი (“ნერო ბიოლოგიაში”, „სიმსივნის უჯრედულ და მოლეკულურ ბიოლოგიში“; „გენეტიკა, სამედიცინო გენეტიკა, ჰემატოლოგია, ტრანფუზიოლოგიაში”; “სამედიცინო ბიოქიმიაში”, “მოლეკულურ იმუნოლოგიაში”).

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:

  თეიმურაზ ლეჟავა,  სრული პროფესორი (გენეტიკა);

  ნანული დორეული, ბ.მ.დ., ასოცირებული პროფესორი (ნეირობიოლოგია);

  ნანა კოტრიკაძე, ბ.მ.დ., ასოცირებული პროფესორი (სიმსივნის უჯრედული ბიოლოგია);

  ნანა კოშორიძე, ბ.მ.დ., ასოცირებული პროფესორი (სამედიცინო ბიოქიმია);

  ნინო ფორაქიშვილი, სრული პროფესორი; ნინო გაჩეჩილაძე, ასოცირებული პროფესორი  (მოლეკულური იმუნოლოგია);

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 3. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:   ბიოქიმია ;
  მისანიჭებელი აკადემიური  ხარისხი  - ბიოქიმიის   მაგისტრი,

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ნანა   კოშორიძე
  ;
  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

            
     ფიზიკა
 1. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი ფიზიკა;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფიზიკის მაგისტრი (მასალათმცოდნეობა / გამოყენებითი ელექტროდინამიკა /რადიოფიზიკა და ელექტრონიკა / მიკრო და ნანო-ელექტრონიკა / გამოყენებითი ბირთვული ფიზიკა / სამედიცინო ფიზიკა);

  პროგრამის ხელმძღვანელები:

  ალექსანდრე შენგელაია – თსუ სრული პროფესორი (მასალათმცოდნეობა)

  რევაზ ზარიძე – თსუ სრული პროფესორი (გამოყენებითი ელექტროდინამიკა)

  ანატოლი ახალკაცი  – თსუ ასოც პროფესორი (რადიოფიზიკა და ელექტრონიკა)

  ამირან ბიბილაშვილი – თსუ ასოც პროფესორი (მიკრო და ნანო-ელექტრონიკა)

  სიმონ წერეთელი – თსუ ასოც. პროფესორი (გამოყენებითი ბირთვული ფიზიკა)

  თამაზ მძინარაშვილი – თსუ ასოც. პროფესორი (სამედიცინო ფიზიკა)

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 2. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ბიოფიზიკა.
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის მაგისტრი.

  პროგრამის ხელმძღვანელი: ფიზ. მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი.

  პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

  სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღება ბაკალავრის ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი ფიზიკის, ქიმიის ან ბიოლოგიის მიმართულებიდან.

  პროგრამაზე მიღების აუცილებელი წინაპირობაა ერთიანი სამაგისტრო და სპეციალობაში გამოცდის ჩაბარება

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 3. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  ფუნდამენტური ფიზიკა (კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა; ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა; ატომური, ატომბირთვული და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა; მაღალი ენერგიების ფიზიკა (თეორია) ნაწილაკების ფიზიკა (ექსპერიმენტი)).
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის მაგისტრი (კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა /ასტრო­ფი­ზიკა და პლაზმის ფიზიკა / ატომის, ატოირთვისა და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა / მაღალი ენერგიების ფიზიკა (თეორია)  ნაწილაკების ფიზიკა (ექსპერიმენტი));

  პროგრამის ხელმძღვანელები:

  ალექსანდრე შენგელაია – თსუ სრული პროფესორი (კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა)

  ნანა შათაშვილი  - თსუ ასოც პროფესორი, (ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა)

  სიმონ წერეთელი – თსუ ასოც. პროფესორი (ატომური, ატომბირთვული და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა)

  ანზორ ხელაშვილი – პროფესორი, საქ. მეცნ. აკ. წევრ. კორ. (მაღალი ენერგიების ფიზიკა)

  მიხეილ ნიორაძე – პროფესორი, ფიზ.მათ.მ.დ. (ნაწილაკების ფიზიკა)

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები
        
       გეოგრაფია
   
 1. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი (ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური   რესურსები და გარემოს დაცვა;

  წყლის რესურსების მართვა და  მეტეოროლოგია

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული  პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე,

  სრული პროფესორი დავით კერესელიძე.

  სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

  სამაგისტრო პროგრამაზე მიიღება ბაკა­ლავრ­ის ხარისხის ან მასთან გათანაბ­რებული ხარისხის მქონე პირი გეოგრაფიის ან მომიჯნავე საბუნებისმეტყველო და აგრარულ მეცნიერებათა დარგებში;

  პროგრამაზე მიღების აუცილებელი წინაპირობაა ერთიანი სამაგისტრო და სპეციალობაში გამოცდის ჩაბარება.

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 2. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი რამინ გობეჯიშვილი,

  სრული პროფესორი ნოდარ ელიზბარაშვილი.

  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მაგისტრი (გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება),

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

      
       გეოლოგია

 1. სამაგისტრო  პროგრამის დასახელება: გეოლოგია;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოლოგიის მაგისტრი;

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

      
       ქიმია
   
 1. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: არაორგანული და ორგანული ქიმია;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი;

  სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორები:

  შოთა სამსონია, სრული პროფესორი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

  ნოდარ ლეკიშვილი, სრული პროფესორი;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 2. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური და ანალიზური ქიმია,
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ფიზიკური და ანალიზური ქიმია);

  პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე ;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 3. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: პოლიმერული მასალები და მათი ექსპერტიზა,
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (პოლიმერული მასალები)

  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ომარ მუკბანიანი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 4. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ქიმიური ექსპერტიზა,
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ქიმიური ექსპერტიზა),

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

      
       მათემატიკა

 1. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი მათემატიკა;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა მაგისტრი გამოყენებით მათემატიკაში;

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:

  რ. ბოჭორიშვილი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;

  დ. გორდეზიანი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;

  გ. ჯაიანი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;

  თ.ვაშაყმაძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები სილაბუსები

 2. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: მათემატიკა;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის მაგისტრი;

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:

  უ.გოგინავა, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;

  დ.გორდეზიანი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;

  თ.ვაშაყმაძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;

  თ.თადუმაძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;

  ე.ნადარაია, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;

  რ.ომანაძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

      
       კომპიუტერული მეცნიერება
  
 1. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: კომპიუტერული მეცნიერება;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი კომპიუტერულ მეცნიერებაში;

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ალექსანდრე გამყრელიძე;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 2. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: საინფორმაციო სისტემები;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრი;

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი გია სირბილაძე;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები


 3. პროგრამის სახელწოდება: საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
  პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი მანანა ხაჩიძე, ასოცირებული პროფესორი ზურაბ მოდებაძე;

  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი საინფორმაციო ტექნოლოგიებში,

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები
        
       ინტერდისციპლინური

 1. ინტერდისციპლინური საერთაშორისო სამაგისტრო პოროგრამა: “ბიოფიზიკური ქიმია”
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკური ქიმიის მაგისტრი,

  პროგრამის კოორდინატორი: სრული პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი;

  ხელმძღვანელები:

  ქიმიის მეცნ. დოქტორი, სრული პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი;

  ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, ასოც. პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი;

  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოც. პროფესორი დევი გამრეკელი;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 2. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ბიოფიზიკა
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკის მაგისტრი;

  პროგრამის ხელმძღვანელი: თამაზ მძინარაშვილი, ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

  თანახელმძღვანელი: დავით გამრეკელი, ასოცირებული პროფესორი

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 3. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია”.
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი (ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია);

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი არნოლდ გეგეჭკორი;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები

 4. ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: “ელექტრული და ელექტრო­ნული ინჟინერია”;
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მაგისტრი;

  სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ფ.მ.-მ.კ. რომან ჯობავა;

  პროგრამის აღწერა და საგამოცდო საკითხები  სილაბუსები