2008–2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის პროგრამები

გეოლოგია

1. სამაგისტრო  პროგრამის დასახელება: გეოლოგია  (Geology)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოლოგიის მაგისტრი (MSc  in Geology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ბეჟან თუთბერიძე, გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი,
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
გეორგაფია

2. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია, კარტო­გრა­ფია-გეოინფორმატიკა Geomorphology and Geoecology, Cartography-Geoinformatics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი (გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიაში ან კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკაში) Master of science (Geomorphology and Geoecology or Cartography-Geoinformatics)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რამინ გობეჯიშვილი,
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
3. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება, Physical Geography  and Environment Sustainable Development
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი  (ა. ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური   რესურსები და გარემოს დაცვა;  ბ. წყლის რესურსების მართვა და  მეტეოროლოგია)
Master of science (a. Physical Geography, Soil Resourses  and Environment Protection; b. Water Resources Management and  Meteorology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე,
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
ბიოლოგია

4. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ბიოსამედიცინო მეცნიერებები"  ("Biomedical Sciences").
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოსამედიცინო მეცნიერებათა მაგისტრი (“ნეირობიოლოგიაში; „სიმსივნის უჯრედულ და მოლეკულურ ბიოლოგიში“; „გენეტიკა, სამედიცინო გენეტიკა, ჰემატოლოგია, ტრანფუზიოლოგიაში”, “ბიოქიმია, სამედიცინო ბიოქიმიაში)”. M.Sc. Master  in Biomedical  Sciences (“Neurobiology”;  “Cancer Cell and Molecular  Biology”; “Genetics, Medical Genetics, Hematology, Transfuziology”  “Biochemistry,  Medical Biochemistry)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:
თეიმურაზ ლეჟავა, სრული პროფესორი, ბმდ (გენეტიკა)
ნანული დორეული, ასოცირებული პროფესორი, ბმდ, (ნეირობიოლოგია)
ნანა კოტრიკაძე, ასოცირებული პროფესორი, ბმდ, (უჯრედის ბიოლოგია)
ნანა კოშორიძე, ასოცირებული პროფესორი, ბმდ, (ბიოქიმია)
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
ქიმია

5. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ფიზიკური და ანალიზური ქიმია, Physical and Analytical  Chemistry
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის სპეციალობით,  MSc in Chemistry  (Physical and analytical chemistry)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
6. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: არაორგანული და ორგანული ქიმია (Master Program: Inorganic and Organic Cemistry)
საკვალიფიკაციო ხარისხი: ქიმიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. MSc in Chemistry
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი შოთა სამსონია ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
7. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ქიმიური ექსპერტიზა, (Chemical Examination)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ქიმიუ­რი ექსპერტიზის სპეციალობით),  MSc in Chemistry  (Chemical Examination)          
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
ფიზიკა

8. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ფუნდამენტური და გამოყენებითი ფიზიკა” (ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა; ნაწილაკების ფიზიკა; გამოყენებითი ელექტროდინამიკა) “Pure and Applied Physics” (Astrophysics and Plasma Physics; Particle Physics; Applied Electrodynamics)
მოდულები:
  • “ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა” (Astrophysics and Plasma Physics)
  • “ნაწილაკების ფიზიკა” (Particle Physics)
  • “გამოყენებითი ელექტროდინამიკა (Applied Electrodynamics)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის მაგისტრი (ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა / ნაწილაკების ფიზიკა / გამოყენებითი ელექტროდინამიკა) – MSc in Physics (Astrophysics and Plasma Physics / Particle Physics / Applied Electrodynamics)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:
გიორგი მაჩაბელი - თსუ სრული პროფესორი, ფიზ.მათ.მ.დ. (ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა)
მიხეილ ნიორაძე – პროფესორი, თსუ უფროსი სპეციალისტი, ფიზ.მათ.მ.დ. (ნაწილაკების ფიზიკა)
რევაზ ზარიძე - თსუ სრული პროფესორი, ფიზ.მათ.მ.დ. (გამოყენებითი ელექტროდინამიკა)
პროგრამის თანახელმძღვანელი ნანა შათაშვილი - თსუ ასოც. პროფესორი, ფიზ.მათ.მ.დ. (ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა)
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
მათემატიკა
 
9. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი მათემატიკა (Applied Mathematics)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა მაგისტრი გამოყენებით მათემატიკაში MSc in Applied Mathematics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: რ. ბოჭორიშვილი, დ. გორდეზიანი, გ. ჯაიანი
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
10. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: მათემატიკა ( Mathematics)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა მაგისტრი მათემატიკაში MSc in Mathematics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:            

უ. გოგინავა, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;
დ. გორდეზიანი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;
თ. ვაშაყმაძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;
თ. თადუმაძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;
ე. ნადარაია, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი;
რ.ომანაძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი.
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
კომპიუტერული მეცნიერებები

11. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: კომპიუტერული მეცნიერება,Computer Science
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრი MSc in Computer Science
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: კობა გელაშვილი     
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
12. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: საინფორმაციო სისტემები, Information Systems
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრი MSc in Computer Science
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: გია სირბილაძე, სრული პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
ბიოფიზიკა (ინტერდისციპლინური)
 
13. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ბიოფიზიკა”.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკის მაგისტრი
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: თამაზ მძინარაშვილი, ფიზ. მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
თანახელმძღვანელი: დავით გამრეკელი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი.
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია. (ინტერდისციპლინური)
 
14. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია”. “Ecology, Biogeography and Historical Geology”.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი (ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია) MSc. in Environmental Sciences (Ecology, Biogeography and Hystorical Geology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: არნოლდ გეგეჭკორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი.
მოდულების ხელმძღვანელები:
გია ქაჯაია – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ნოდარ ელიზბარაშვილი გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
გურამ ღონღაძე გეოლ.-მინ. მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
პროგრამის აღწერა და საკითხები