მათემატიკა

1. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:   «მათემატიკა», «Mathematics»
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  მეცნიერებათა მაგისტრი მათემატიკაში, MSc in Mathematics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი უ.გოგინავა,
სრული პროფესორი დ.გორდეზიანი, სრული პროფესორი თ. ვაშაყმაძე, სრული პროფესორი თ.თადუმაძე, სრული პროფესორი ე.ნადარაია, სრული პროფესორი რ.ომანაძე

2. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  გამოყენებითი მათემატიკა (Applied Mathematics)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  მეცნიერებათა მაგისტრი გამოყენებით მათემატიკაში MSc in Applied Mathematics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი რ. ბოჭორიშვილი,
სრული პროფესორი დ.გორდეზიანი, სრული პროფესორი თ. ვაშაყმაძე, ასოცირებული პროფესორი გ. ჯაიანი
პროგრამის აღწერა და საკითხები

ფიზიკა

3. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი ელექტროდინამიკა, Applied Electrodynamics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის მაგისტრი (გამოყენებითი ელექტროდინამიკა ), MSc in Phisics (Applied Electrodynamics)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი რევაზ ზარიძე
 
4. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ატომური, ბირთვული და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა”, “Atomic, Nuclear and Eelementary Partikle Physics”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფიზიკის მაგისტრი,  MSc in Physics
პროგრამის ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი სიმონ წერეთელი
 
5. პროგრამის სახელწოდება: “ბიოფიზიკა”,  “Biophysics”,   
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის მაგისტრი (ბიოფიზიკა), MSc in Phisics (Biophysics)
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი
მოდულების/ქვემოდულების ხელმძღვანელები
პროგრამის აღწერა და საკითხები

ქიმია

6. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: „ფიზიკური და ანალიზური ქიმია”,
“Physical and Analytical  Chemistry”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ფიზიკური და ანალიზური ქიმია)
MSc in Chemistry  (Physical and analytical chemistry)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე,
 
7. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “არაორგანული და ორგანული ქიმია”, “Inorganic and Organic Cemistry”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი, MSc in Chemistry
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ­ნული აკადემიის წ/კ, სრული პროფესორი შოთა სამსონია;
სრული პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი;
 
8. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ქიმიური ექსპერტიზა, Chemical Examination
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ქიმიური ექსპერტიზა), MSc in Chemistry (Chemical Examination)          
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე
პროგრამის აღწერა და საკითხები

ბიოლოგია

9. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია”, “Cell and Developmental Biology”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი (უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია) MSc in Biology (Cell and Developmental Biology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი დიანა ძიძიგური
 
10. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “მოლეკულური იმუნოლოგია და გამოყე­ნე­ბითი მიკრობიოლოგია”, “Molecular Immunology and Applied Microbiology”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მოლეკულურ იმუნოლოგიისა და გამო­ყე­ნე­ბითი მიკრობიოლოგიის მაგისტრი, MSc. in Molecular Immunology and Applied Microbiology
პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ნინო ფორაქიშვილი
 
11. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ბიოსამედიცინო მეცნიერებები""Biomedical Sciences".
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოსამედიცინო მეცნიერებათა მაგისტრი (“ნეირობიოლოგია; „სიმსივნის უჯრედულ და მოლეკულურ ბიოლოგია“; „გენეტიკა, სამედიცინო გენეტიკა, ჰემატოლოგია, ტრანფუზიოლოგია”, “ბიოქიმია, სამედიცინო ბიოქიმია)”.
M.Sc. in Biomedical  Sciences (“Neurobiology”;  “Cancer Cell and Molecular  Biology”; “Genetics, Medical Genetics, Hematology, Transfuziology”  “Biochemistry, Medical Biochemistry)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:
სრული პროფესორი თეიმურაზ ლეჟავა, (გენეტიკა)
ასოცირებული პროფესორი ნანული დორეული, (ნეირობიოლოგია)
ასოცირებული პროფესორი ნანა კოტრიკაძე, (უჯრედის ბიოლოგია)
ასოცირებული პროფესორი ნანა კოშორიძე, (ბიოქიმია)
პროგრამის აღწერა და საკითხები

გეოგრაფია

12. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება”, “Physical Geography  and Environment Sustainable Development
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მა­გის­ტ­­რი (ა. ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური   რესურსები და გარემოს დაცვა; ბ. წყლის რესურსების მართვა და  მეტეოროლოგია), Master of science (a. Physical Geography, Soil Resourses  and Environment Protection;   b. Water Resources Management and  Meteorology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული  პროფესორი ზურაბ სეფერ­თე­ლაძე, სრული პროფესორი დავით კერესელიძე
 
13. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა Geomorphology-Geoecology and Cartography-Geoinformatics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მაგისტრი (გეომორფოლო­გია-გე­ო­ეკოლოგიაში ან კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკაში)  MSc in Geography (Geomorphology-Geoecology or  Cartography-Geoinformatics)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: რამინ გობეჯიშვილი, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
პროგრამის აღწერა და საკითხები

გეოლოგია
 
14. სამაგისტრო  პროგრამის დასახელება: გეოლოგია,  (Geology)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: “გეოლოგიის მაგისტრი”, “MSc  in Geolo­gy”
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
ინტერდისციპლინური პროგრამები
 
15. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა: “ბიოფიზიკური ქიმია”, “Biophysical Chemistry”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკური ქიმიის მაგისტრი, MSc in Biophysical Chemistry
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:                   
სრული პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი,
ასოცირებული პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი,
ასოცირებული პროფესორი დევი გამრეკელი.
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
16. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა: “ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია”. “Ecology, Biogeography and Historical Geology”.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი (ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია) MSc. in Environmental Sciences (Ecology, Biogeography and Hystorical Geology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი არნოლდ გეგეჭკორი
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
17. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა: “გამოყენებითი ბიოფიზიკა” , «Applied Biophysics»
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკის მაგისტრი, MSc in Biophysics
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი, თანახელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით გამრეკელი,
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
18. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  “ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია”, “Electrical and Electronics Engineering
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მაგისტრი, MSc. in Electrical and Electronics Engineering
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ფ.მ.-მ.კ. რომან ჯობავა
პროგრამის აღწერა და საკითხები