გეოლოგია

1. სამაგისტრო  პროგრამის დასახელება: გეოლოგია  (Geology)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  გეოლოგიის მაგისტრი  (MSc  in Geology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ბეჟან თუთბერიძე, სრული პროფესორი, გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროგრამის აღწერა და საკითხები

გეორგაფია

2. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: წყლის რესურსების, მეტეოროლოგი­ური პრო­ცე­სებისა და სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვა Water Resources, Metorological Processes and Coastal Zone Integreted Management
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მაგისტრი (წყლის რესურსე­ბის მართვაში ან მეტეოროლოგიაში) MSc in Geography (Water Resources Management or  Meteorology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: დავით კერესელიძე, ტექნიკის მეცნი­ერე­ბათა დოქტორი, სრული პროფესორი
 
3. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა Geomorphology-Geoecology and Cartography-Geoinformatics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მაგისტრი (გეომორფოლო­გია-გე­ო­ეკოლოგიაში ან კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკაში) MSc in Geography (Geomorphology-Geoecology or  Cartography-Geoinformatics)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: რამინ გობეჯიშვილი, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი

4. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს მდგრადი  განვითარება Physical Geography, Soil Resourses  and Environment Sustainable Development
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მაგისტრი (ფიზიკური გეოგრა­ფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს მდგრადი განვითარება)
MSc in Geography (Physical Geography, Soil Resourses and Environment Sustainable  Development)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ზურაბ სეფერთელაძე, გეოგრაფიის მეც­ნიე­რებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
 
5. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: რეგიონული გეოგრაფია და ლანდშაფ­ტუ­­რი დაგეგმარება, Regional Geography and Landscape Planning
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეგრაფიის მაგისტრი (რეგიონული გეოგრა­ფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება) MSc in Geography (Regional Geography and Landscape Planning)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ნოდარ ელიზბარაშვილი, გეოგრაფი­ის მეც­ნიერებათა დოქტორი  
პროგრამების აღწერა და საკითხები 

ბიოლოგია

6. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია, Cell and Developmental Biology
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრის სპეციალობით უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია MSc in Biology (Cell and Developmental Biology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: დიანა ძიძიგური, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
 
7. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “გენეტიკა, სამედიცინო გენეტიკა, ჰემატოლოგია, ტრანსფუზიოლოგია”, Genetics, Medical Genetics, Hematology, Transfuziology
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი, MSc in Biology
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ლეჟავა, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
 
8. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “მოლეკულური იმუნოლოგია და გამოყენებითი მიკრობიოლოგია” , Molecular Immunology and Applied Microbiology
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მოლეკულურ იმუნოლოგიისა და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის მაგისტრი, MSc. Molecular Immunology and Applied Microbiology
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ნინო ფორაქიშვილი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
 
9. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ,,სიმსივნის უჯრედული და  მოლეკულური ბიოლოგია”, ,,Cancer Cell and Molecular Biology”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი ,,სიმსივნის და უჯრედულ მოლეკულურ ბიოლოგიაში”. M.Sc. in  Biology (Cancer Cell and Molecular Biology).
სამაგისტრო  პროგრამის ხელმძღვანელი: ნანა კოტრიკაძე - ბიოლოგიის მეც­ნიე­რებათა დოქტორი, პროფესორი 

10. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: „ბიოქიმია, სამედიცინო ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია”,  Biochemistry, Medical Biochemistry and Biotechnology
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი (ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია,  M.Sc. in  Biology (Biochemistry and Biotechnology).
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ნანა კოშორიძე, ასოცირებული პროფესორი
 
11. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: მოლეკულური ბიოლოგია, Molecular Biology
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი (მოლეკულური ბიოლოგია), Msc. In Biology (Molecular Biology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: მანანა გორდეზიანი, ასოცირებული პროფესორი.

12. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ნეირომეცნიერება”,  “Neuroscience”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი “ნეირომეცნიერება”-ში, M.Sc. Master  in Biology ( “Neuroscience” )
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: დორეული ნანული, ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.  
პროგრამების აღწერა და საკითხები

ქიმია

13. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: არაორგანული და ორგანული ქიმია, Master Program Inorganic and Organic Cemistry
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი, MSc in Chemistry
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი, წევრკორესპონდენტი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა სამსონია
ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი
 
14. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ფიზიკური და ანალიზური ქიმია,, Physical and Analytical  Chemistry
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის სპეციალობით, MSc in Chemistry  (Physical and analytical chemistry)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ბეჟან ჭანკვეტაძე, ქიმიის მეცნიერე­ბა­თა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი
 
15. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ქიმიური ექსპერტიზა, Chemical Examination
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ქიმიური ექსპერტიზის სპეციალობით),  MSc in Chemistry  (Chemical Examination)          
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ბეჟან ჭანკვეტაძე, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი
პროგრამების აღწერა და საკითხები

ფიზიკა
 

16. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა, Condensed Matter physics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მაგისტრი, Master in Physics, MSc in Condensed Matter Physics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ალექსანდრე შენგელაია
 
17. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა, Astrophysics and  Plazma Physics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის მაგისტრი (ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა), Master  in Physics ( MSc in EAstrophysics and  Plazma Physics)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი, გიორგი მაჩაბელი
პროგრამის თანახელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი, ნანა შათაშვილი
 
18. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი ელექტროდინამიკა, Applied Electrodynamics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გამოყენებითი ელექტროდინამიკის მაგისტრი, MSc in Applied Electrodynamics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი, რევაზ ზარიძე
 
19. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “მაღალი ენერგიების ფიზიკა (თეორია)”, High  Energy Physics (Theory)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფიზიკის მაგისტრი (თეორიული ფიზიკა) MSc in Physics (Theoretical Physics)
პროგრამის ხელმძღვანელი: ანზორ ხელაშვილი, პროფესორი, ფიზ.-მათ. მეცნ.დოქტორი, საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის წ/კ.
 
20. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ატომური, ბირთვული და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა ”,Atomic, Nuclear and Eelementary Partikle Physics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფიზიკის მაგისტრი,  MSc in Physics
პროგრამის ხელმძღვანელი:  სიმონ წერეთელი, ასოცირებული პროფესორი
 
21. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: “ნაწილაკების ფიზიკა”, Particle Physics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფიზიკის მაგისტრი (ნაწილაკების ფიზიკა)  MSc in Physics (Particle Physics)
პროგრამის ხელმძღვანელი:  მიხეილ ნიორაძე, პროფესორი, ფიზ-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი
პროგრამების აღწერა და საკითხები

მათემატიკა
 
22. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  გამოყენებითი მათემატიკა (Applied Mathematics)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  მეცნიერებათა მაგისტრი გამოყენებით მათემატიკაში MSc in Applied Mathematics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  რ. ბოჭორიშვილი, დ. გორდეზიანი, გ. ჯაიანი
 
23. სამაგისტრო პროგრამა:  მათემატიკა, Mathematics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა მაგისტრი მათემატიკაში, MSc in Mathematics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  უ.გოგინავა, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი, დ.გორდეზიანი,
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი, თ.თადუმაძე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი, ე.ნადარაია, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი, რ.ომანაზე, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ სრული პროფესორი.
პროგრამების აღწერა და საკითხები

კომპიუტერული მეცნიერებები
 
24. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება,  Computer Science   
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრი, MSc in Computer Science
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  კობა გელაშვილი, სრული პროფესო­რი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი
 
25. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  საინფორმაციო სისტემები,   Information Systems   
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრი, MSc in Computer Science
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: გია სირბილაძე, სრული პროფესორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

26. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება Information Systems Security
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი სპეციალობით საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება, Master  of Science in Information Systems Security
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ზურაბ ქოჩლაძე, ასოცირებული პროფესორი,
პროგრამების აღწერა და საკითხები
    
ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა

27. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია”. Interdisciplinary Master Programme: “Ecology, Biogeography and Historical Geology”.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი (ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია) MSc. in Environmental Sciences (Ecology, Biogeography and Hystorical Geology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: არნოლდ გეგეჭკორი, ბიოლოგიის მეც­ნიე­რებათა დოქტორი, სრული პროფესორი
პროგრამის აღწერა და საკითხები
 
28. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  “ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია”, “Electrical and Electronics Engineering
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მაგისტრი, MSc. in Electrical and Electronics Engineering
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ფ.მ.-მ.კ. რომან ჯობავა
პროგრამის აღწერა და საკითხები

29. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: “ბიოფიზიკა”, « Biophysics »
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკის მაგისტრი, (MSc  in Biophysics)
პროგრამის ხელმძღვანელი: თამაზ მძინარაშვილი, ფიზ. მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
პროგრამის თანახელმძღვანელი: დავით გამრეკელი, ასოცირ. პროფესორი
პროგრამის აღწერა და საკითხები

30. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ლინგვისტური  ინფორმატიკა Linguistic Informatics)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა მაგისტრი (ენა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) Master of Science (Language and Communication Technologies)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: თამაზ გამყრელიძე – აკადემიკოსი, ფილო­ლო­­გიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკა­­დემიის პრეზიდენტი, თსუ რექტორის მრჩეველი და ლინგვისტური პროგრამების ხელმძღვანელი.
პროგრამის აღწერა და საკითხები

31. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  გეოფიზიკა,   Geophysics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  გეოფიზიკის მაგისტრი,  MSc. in Geophysics
პროგრამის ხელმძღვანელი: თამაზ ჭელიძე, პროფესორი, ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის წ/კ.
პროგრამის აღწერა და საკითხები