1. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: გეოგრაფია – Geography
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი Master of science in Geography

2. სამაგისტრო  პროგრამის დასახელება:  გეოლოგია, Geology
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  გეოლოგიის მაგისტრი, (MSc  in Geology)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი, ბეჟან თუთბერიძე


3. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  გამოყენებითი (ტექნიკური, საინჟინრო, ინფორმატიკული) ფიზიკა Applied Physics (/Technical Physics/Engineering Physics/Informatic Physics)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  გამოყენებითი (ტექნიკური, საინჟინრო, ინფორმატიკული) ფიზიკის მაგისტრი. MSc in Applied Physics (/Technical Physics/Engineering Physics/Informatic Physics).
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი, რევაზ ზარიძე

მათემატიკა

4. სამაგისტრო პროგრამა:  მათემატიკა, Mathematics
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის მაგისტრი, MSc in Mathematics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი, დ. გორდეზიანი

ქიმია

5. სამაგისტრო პროგრამა:  ქიმია, Master Program – Cemistry
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი, MSc in Chemistry  
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:
ა) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრკორესპონდენტი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა სამსონია
ბ) ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი

კომპიუტერული მეცნიერებანი

6. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოება Information and Communication Sistems Security
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  მეცნიერების მაგისტრი  Master  of Science;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი, ზურაბ ქოჩლაძე;

7. სამაგისტრო პროგრამა:  ბიოლოგია, Biology
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი Msc. In Biology

ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამები

1. პროგრამის სახელწოდება:  “ბიოფიზიკა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკის მაგისტრი
პროგრამის ხელმძღვანელი: ფიზ. მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, თამაზ მძინარაშვილი.
თანახელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი, დავით გამრეკელი,

2. სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  “ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია”.  “Ecology, Biogeography and Historical Geology”.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი (ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ეკოგეოგრაფია) MSc. in Environmental Sciences (Ecology, Biogeography and Eco-Geography)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, არნოლდ გეგეჭკორი

3. სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  “ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია” Master’s Program: “Electrical and Electronics Engineering”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მაგისტრი MSc. in Electrical and Electronics Engineering

პროგრამას აქვს სამი მოდული:
მოდული 1. რადიო- და ზემაღალი სიხშირეების ინჟინერია (RF and Microwave Engineering)
მოდული 2. ელექტრომაგნიტური მოვლენების კომპიუტერული მოდე­ლი­რება (Computational Electromagnetics)
მოდული 3. ელექტრო-საინჟინრო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და დიზაინი (Electrical Engineering CAD)
სწავლა შესაძლებელია ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ფ.-მათ. მეც. კანდიდატი, რომან ჯობავა