ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი:

ასოცირებული პროფესორი რამაზ ხომერიკი
მისამართი: ოთახი 110, თსუ II კორპუსი
ტელეფონი: 2 29 08 07; 595 397216
e-mail: ramaz.khomeriki@tsu.ge

დეკანის მოადგილე:

ასოცირებული პროფესორი ვაჟა ტრაპაიძე
მისამართი: ოთახი 108,  თსუ II კორპ.
ტელეფონი: 2 23 29 61 
       

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უფროსი:

ასოცირებული პროფესორი
თამარ ჭელიძე

მისამართი: ოთახი 108,  თსუ II კორპ.
ტელეფონი: 2 23 29 61 

მენეჯერი

მაგული კვერნაძე
მისამართი: ოთახი 110,  თსუ II კორპ.
ტელეფონი:  2 29 08 07

 
 
სამუშაო საათები:
შაბათ-კვირის გარდა, 9:00  - 18:00 სთ. შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.