2018-08-29

დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

ინგლისურენოვანი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამაზე მათემატიკაში ჩარიცხვის მსურველმა კანდიდატებმა  გარდა რექტორის   ბრძანებით (დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ №132/01-01, 05.06.2018) განსაზღვრული დოკუმენტებისა  დამატებით უნდა წარმოადგინონ:
 
  •     განმცხადებლის ავტობიოგრაფია -CV, ინგლისურ ენაზე
  •     ორი სარეკომენდაციო წერილი ინგლისურ ენაზე
  •     სამოტივაციო წერილი გამოცდილება, კვლევის თემატიკა, ინგლისურ ენაზე
Print

« იხ. ყველა სიახლე