20.06.2020
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ძირითადი გამოცდების განრიგი
გაითვალისწინეთ! გამოცდაზე დაშვების მინიმალური ქულაა 7 საბაკალავრო პროგრამა "მათემატიკა" საბაკალავრო პროგრამა "კომპიუტერული მეცნიერება" საბაკალავრო პროგრამა "კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ-ფრანგული)" საბაკალავრო პროგრამა " ფიზიკა"   გამოცდის განრიგი საგნებში "მექანიკა", "მექანიკა (minor)" საბაკალავრო პროგრამა"ბიოლოგია" საბაკალავრო პროგრამა "გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია" საბაკალავრო პროგრამა "გეოლოგია" საბაკალავრო პროგრამა "გეოგრაფია" საბაკალავრო პროგრამა " ეკოლოგია" საბაკალავრო პროგრამა "ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია" საბაკალავრო პროგრამა "ქიმია" ქიმიის მიმართულების ზოგიერთი საგნის გამოცდის ზეპირი კომპონენტის განრიგი: ანალიზური ქიმია I-ზეპირი კომპონენტი ფიზიკური ქიმია...