ბიბლიოთეკის მისამართი

ფაკულტეტის ბიბლიოთეკის საფოსტო მისამართი:
ილია ჭავჭავაძია გამზირი 11ა, თსუ-ს მე-3 კორპუსი.
თბილისი 0179. საქართველო.