ინსტიტუტის შესახებ
პიროვნებისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი


პიროვნების და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შემქნილია ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე (2014 წელი) და  მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევების წარმართვას პიროვნების და კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებით: პიროვნების ფსიქოსოციალური შეფასება, ინტელექტი, კრეატულობა, სოციალური და პიროვნული სელფი.  

2015 წლის გაზაფხულზე ინსტიტუტის მიერ წარდგენილი ორი სამეცნიერო გრანტი დაფინანსდა:
  1. "ემიგრაცია და დაბრუნება სამშობლოში: მიგრანტების რეინტეგრაცია, იდენტობა და ოჯახთან ადაპტაციის პრობლემები";  პროექტის ხელმძღვანელი:   მაია მესტვირიშვილი, ასოცირებული პროფესორი
  2. "პოსტტრავმული ზრდა ბავშვებსა და მოზარდებში: პიროვნული ფაქტორების, ადაპტაციისა და სოციალური მხარდაჭერის როლი";  პროექტის ხელმძღვანელი:  მარინე ჩიტაშვილი, პროფესორი


ინსტიტუტი მოიცავს ორ ძირითად მიმართულებას: (1) პიროვნების ფსიქოლოგია და (2) ფსიქოლოგიური შეფასება/დიაგნოსტიკა. თითოეულ მიმართულებას უძღვება სამი პროფესორი, რომლების განსაზღვრავენ მიმართულების კვლევით თემატიკას, ხელმძღვანელობენ კვლევით პროექტებს.


პიროვნების და კლინიკური ფსიქოლოგიის სამეცნიერო მიმართულებები:-    ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიური ასპექტების შესწავლა ბავშვებში და მოზრდილებში
-    კარგადყოფნის განცდა (well being), სტრესი და სტრესის დაძლევის სტრატეგიები, პოსტ ტრავმული ზრდა
-    ემოციური და სოციალური ინტელექტი
-    პიროვნული და სოციალური იდენტობები: ფორმირება, დინამიკა და გამოხატვის გზები
-    პიროვნების იდენტობის შესწავლა ნარატიული მიდგომის საშუალებით
-    ვიზუალის ანალიზი-ფსიქოლოგიური პერსპექტივა


-    პიროვნების ფსიქოლოგიური შეფასებისა და კვლევის მეთოდების განვითარება/ ადაპტაცია
-  ბავშვების/ მოზარდების პიროვნული პრობლემების/ ემოციური სფეროს დარღვევების დიაგნოსტიკა, ფსიქოლოგიური შეფასების სათანდო ინსტრუმენტების მომზადება
-   ბავშვის/ მოზარდის  ფსიქოსოციალური განვითარების დარღევების  ფსიქოლოგიური შეფასება და მათი განმაპირობებელი ფაქტორების კვლევა
- აქცენტუაციების, პიროვნული აშლილობების კვლევა და შესაბამისი ინსტრუმენტების შემუშავება (ბავშვები და მოზრდილები)
-    პრევენციული/ინტერვენციის  პროგრამების განვითარება
-   პენიტენციალური და სასამართლო ფსიქოლოგიაში გამოყენებადი  პიროვნული შეფასების მეთოდების/ ინსტრუმენტების შემუშავება/ ადაპტირება