ფსა სემინარიფსა სემინარი  ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგარამა - ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის სერიული სასემინარო ციკლია.  სემინარის ფარგლებში პროგრამის სტუდენტები, პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალი და მოწვეული მკვლევრები აკეთებენ მოხსენებებს. ფსა სემინარის მიზანია კლასიკური და თანამედროვე ფსიქოანთროპოლოგიური კვლევების გაცნობა პრეზენტაციისა და დისკუსიის საშუალებით