2020-05-07

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს!

ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამ ებ ზე ჩარიცხულ სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების დოკუმენტების წარმოდგენის ვადები :

2020 წლის 08 მაისიდან 16 მაისის ჩათვლით.

წინასწარი შედეგების გამოქვეყნება:   2020 წლის 19 მაისი.

აპელაციის ვადები: 2020 წლის 20 მაისი.

 

სტიპენდიის მისაღებად კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი და დოკუმენტაცია გამოგზავნეთ ელ. ფოსტაზე: maia.rusitashvili@tsu.ge

სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

  •   შევსებული განცხადება - ფაილის სახელი გვარი _ სახელი  ( განცხადება ) Word-ის ფორმატში;
  •   პირადობის მოწმობის ასლი - ფაილის სახელი გვარი _ სახელი  ( პირადობის მოწმობა (დასკანირებული ან ფოტოსურათი);
  •     საბანკო ანგარიშის ამონაწერი - ფაილის სახელი გვარი _ სახელი   ( ამონაწერი ) (დასკანირებული ან ფოტოსურათი);
  •   2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის პუბლიკაციები , საკონფერენციო მასალები და სხვ ა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. დოკუმეტაციაში გარკვევით იყოს ჩანდეს კონფერენციის ჩატარებისა და პუბლიკაციის გამოქვეყნების თარიღი   (დასკანირებული ან ფოტოსურათი).

 

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემსტრის ვადები:

 

განცხადებაში შეავსეთ მხოლოდ პირადი მონაცემები. პუბლიკაციებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის მასალებში მიღებული ქულებით შევსებულ განცხადებასა და 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ბარათიდან ამონაწერს მიიღებთ დასტურის წერილთან ერთად ელ.ფოსტით.  

განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ დაელოდეთ დასტურს.

დოკუმენტაცია   გადმოაგზავნეთ   მხოლოდ   თსუ-ს   ელ. ფოსტიდან, სხვა შემთხვევაში განაცხადი არ მიიღება.

განაცხადის ფორმა 

შეფასების კრიტერიუმები

რექტორის ბრძანება

Print

« იხ. ყველა სიახლე