2017-08-25

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში საბუთების მიღება

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღება

 

საბუთების მიღება (რეგისტრაცია)

29 აგვისტო - 4 სექტემბერი  10:00- 17:00 საათამდე. თსუ -ის  III  კორპუსი, ოთახი №107, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიღება ცხადდეება შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

1. განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა - (წერითი გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა ინგლისურ ენაში B2  დონე)

2. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია - (წერითი გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა ინგლისურ ენაში B2  დონე)

3 . შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია - (წერითი გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა ინგლისურ ენაში B2  დონე)

4. იურიდიული ფსიქოლოგია(წერითი გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა ინგლისურ ენაში B2  დონე,  გასაუბრება)

5. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება - (წერითი გამოცდა სპეციალობაში, გასაუბრება უცხო ენაში)

6 . ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) - (ესე, რომელიც აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს საბუთების მიღებისას  მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად, გასაუბრება)

7 . განათლების მეცნიერებები   (წერითი გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა უცხო ენაში B1   დონე)

8 . მასწავლებელთა განათლება  (წერითი გამოცდა სპეციალობაში, გამოცდა უცხო ენაში B1   დონე) 

წარმოსადგენი საბუთების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე

 

Print

« იხ. ყველა სიახლე