2019-07-22

დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას   სადისერტაციო ნაშრომის   დაცვას

 

 დოქტორ ანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა „განათლების მეცნიერებები“;

 თარიღი , დრო , ადგილი: თსუ, 26 ივლისი, 15.00 საათი,  III კორპ. აუდიტორია 109;

 დისერტაციის სახელწოდება : „პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლების კვლევა“;

 სამეცნიერო ხელმძღვანელი : პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ.

 რეცენზენტები :

 1 .თამაზ კარანაძე - თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ემერიტუს პროფესორი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

 2. დარეჯან გელაძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურმეცნიერებათადეპარტამენტის   ასისტენტპროფესორი , პედაგოგიურმეცნიერე­ბა­  თა­ დოქტორი; 

 3. ტატიანა პლაჩინდა - პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესიული პედაგოგიკისა და სოციალურ-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კათედრის გამგე (კროპივნიცკის ნაციონალური საავიაციო უნივერსიტეტი, უკრაინა).

 

დაცვის   კომისია :

1 .ზაქარია ქიტიაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, განათლების მეცნიერებების დოქტორი;

2 .რუსუდან სანაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი;

3 .ივანე მინდაძე - თსუ ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის  მეცნიერებათა დოქტორი;

4 .ნინო ჩახუნაშვილი - თსუ  ასისტენ-პროფესორი, პედაგოგიკისმეცნიერებათა დოქტორი;

5 .ეფემია ხარაძე - თსუ ასისტენ-პროფესორი, პედაგოგიკის  მეცნიერებათა დოქტორი;

6 .ნათელა ფარცხალაია - ქართულ - ამერიკულუნივერსიტეტი (GAU), პროფესორი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი ;

7. ანასტასია ქიტიაშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი.

 

 

 

 

 

 

Print

« იხ. ყველა სიახლე