სიახლე


 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.11.2019
კონკურსი დოქტორანტურაში სწავლისთვის ყოველსემესტრული დაფინანსების მოსაპოვებლად
თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  აცხადებს  კონკურსს  დოქტორანტთა  საუნივერსიტეტო  დაფინანსების  მოსაპოვებლად კონკურსის  მიზანი :     თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განალთების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  5  დოქტორანტის  ერთი  სასწავლო  სემესტრის  დაფინანსება კონკურსის  სამიზნე  ჯგუფი :     თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  II, III, IV, V  და  VI  სემესტრის  დოქტორანტები  . კონკურსში  მონაწილეობას  ვერ  მიიღებენ  : პირველი  და  დამატებითი  სემესტრის  დოქტორანტები დასაფინანსებელ  სემესტრში  სტატუსშეჩერებული  დოქტორანტები დოქტორანტები  ,  რომლებსაც  სრულად  არ  აქვთ  დაფარული  წინა  სემესტრის  სწავლის  საფასური დოქტორანტები  ,  რომლებსაც  სწავლის  საფასური  უფინანსდებათ  საგრანტო  პროექტის  ფარგლებში დოქტორანტები  ,  რომელთა  სწავლის  საფასურს  აფინანსებს  რომელიმე  ორგანიზაცია  ან  ფონდი სავალდებულო  დოკუმენტაცია :    დოქტორანტმა  ფაკულტეტის  კანცელარიაში  უნდა  წარმოადგინოს  შემდეგი  დოკუმენტები  : განაცხადი  კონკურსში  მონაწილეობის  შესახებ  (   იხ  .  დანართი   2) ავტობიოგრაფია  (CV) სამეცნიერო  პუბლიკაციების  ,  განხორციელებული  სამეცნიერო  –  კვლევითი  ,  კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი  და  სასწავლო  აქტივობების  ჩამონათვალი  (   შევსებული   დანართი   1  –   ში   მოცემული   ცხრილი)  და  აქტივობათა  დამადასტურებელი  დოკუმენტაცია  .  თსუ  ფსიქოლოგიის  კოლოკვიუმის  ფარგლებში  განხორციელებული  აქტივობის  დასადასტურებლად  ცნობის  წარმოდგენა  არ  არის  სავალდებულო  . სამეცნიერო  ხელმძღვანელის  შუამდგომლობა ცნობა  სტუდენტის  სტატუსის  შესახებ ამონაწერი  სტუდენტის  ბარათიდან  GPA-  ის  მითითებით მარეგულირებელი  დოკუმენტი :    დეკანის ბრძანება საბუთების  წარდგენის  ვადები :     14.11.2019. – 22.11.2019.  10:00 – 17:00  საათი  .     თსუ   –   ფსიქოლოგიისა   და   განალთების   მეცნიერებათა   ფაკულტეტი,     ოთახი 205.   თბილისი ,  ი .  ჭავჭავაძის   გამზირი   N11 ( თსუ  – ს   III  კორპუსი )...
 
 
 
 
 
1 2 3 ... 31 »