მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი
12.08.2019
მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი
მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი   იურიდიული ფსიქოლოგია (უცხო ენა, სპეციალობა) -  10 სექტემბერი, 11:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №109 (ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11) ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)   - 10 სექტემბერი, 12:00 საათი, III კორპუსი,...
01.08.2019
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების გამოცხადების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს ( საბჭოს სხდომა № 5 ; 25 .0 6 .201 9 ) გადაწყვეტილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ...
26.07.2019
ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის Starting Grants ERC-2020-StG-ის შესახებ.
ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის  Starting Grants  ERC-2020-StG -ის შესახებ. განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 16 ოქტომბერი.  კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ  მეცნიერებს ,  რომელთა დოქტორის ხარისხის მინიჭებიდან გასულია არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 7 წელი. გრანტის ოდენობა...
26.07.2019
„Bridge2ERA EaP„ კონკურსი
2019 წლის 7 ივნისს, გერმანიის მთავრობის განათლების და კვლევების ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში, გამოცხადდა „Bridge2ERA EaP„ კონკურსი, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპულ კვლევით სივრცეში ქვეყნების ჩართვის ხელშეწყობას, ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების გზით....
26.07.2019
ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის Synergy Grants ERC-2020-SyG -ის შესახებ
ინფორმაცია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის Synergy Grants  ERC-2020-SyG  - ის  შესახებ. განაცხადის წარდგენის  ბოლო   ვადაა 2019 წლის 5 ნოემბერი.    ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტები ხელს უწყობს წამყვან მეცნიერებს და მკვლევრებს, ჩაატარონ უმაღლესი ხარისხის სამეცნიერო კვლევა....
დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
22.07.2019
დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას   სადისერტაციო ნაშრომის   დაცვას    დოქტორ ანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა :  „განათლების მეცნიერებები“;  თარიღი , დრო , ადგილი: თსუ, 26 ივლისი, 15.00 საათი,  III კორპ. აუდიტორია № 109;  დისერტაციის სახელწოდება : „პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლების კვლევა“;  სამეცნიერო ხელმძღვანელი : პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა...
ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
12.07.2019
ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
"ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი" აცხადებს სტატიების მიღებას მეორე ნომრისთვის   „ ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალური, საერთაშორისო, რეფერირებადი, ბილინგვური ჟურნალია, რომელიც ეძღვნება ფსიქოლოგიის სხვადასხვა სფეროს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემებს.   ჟურნალი აქვეყნებს ფსიქოლოგიისა და მომიჯნავე ინტერდისციპლინური სფეროებისთვის რელევანტურ, აქტუალური სამეცნიერო პრობლემების ამსახველ თეორიულ, მეთოდოლოგიურ და ემპირიულ- კვლევით სტატიებს.   განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ემპირიულ კვლევებზე, რომლებიც ეფუძნება რაოდენობრივ, თვისებრივ და შერეულ მეთოდოლოგიას.   ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნება...
ახალგაზრდა მეცნიერთა ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
12.07.2019
ახალგაზრდა მეცნიერთა ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
ახალგაზრდა მეცნიერთა ჟურნალი - "ფსიქოლოგია და განათლების მეცნიერებები" აცხადებს სტატიების მიღებას „ფსიქოლოგია და განათლების მეცნიერებები“ თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალური ელექტრონული სტუდენტური ჟურნალია, რომელიც ეძღვნება ფსიქოლოგიის ა და განათლების მეცნიერებათა  სფეროს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემებს.  ჟურნალი განკუთვნილია  ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის...
უცხო ენის გამოცდის შედეგები
08.07.2019
უცხო ენის გამოცდის შედეგები
უცხო ენის გამოცდის შედეგები 1024626 51 1025104 59 ...
ორენოვანი საერთაშორისო რეფერირებადი ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალის  I  ნომრის პრეზენტაცია
27.06.2019
ორენოვანი საერთაშორისო რეფერირებადი ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალის I ნომრის პრეზენტაცია
27 ივნისი, 2019 18:00 საათი აუდიტორია #203, თსუ ფსიქოლოგიის კორპუსი  (თსუ III, 11 ი. ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი) ჟურნალის პრეზენტაციაზე შეჯამდება პირველი ნომრის მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხები, განიხილება ჟურნალის განახლებული სტანდარტი და ახალი შესაძლებლობები ავტორებისთვის, ასევე, ...