01.06.2020
2020–2021 სასწავლო წელს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ცხადეება მიღება შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე
2020–2021 სასწავლო წელს­­ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ცხადეება მიღება შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე   1.     ბავშვათა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება 2.     განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 3.     განათლების მეცნიერებები 4.     გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია 5.     იურიდიული ფსიქოლოგია 6.     ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 7.     შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია ...
29.05.2020
კოტრ-დაზურის უნივერსიტეტის (ნიცა) განცხადება მარი კურის ინდივიდუალურ სტიპენდიებთან დაკავშირებით
Université Côte d’Azur is launching a campaign to promote the university as a host institution for early career researchers who wish to apply for Marie S.-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF, Application deadline: September 9th).   Université Côte...
27.05.2020
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი
,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის” ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტში, ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების  უზრუნველსაყოფად უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს #38/2020 დადგენილების შესაბამისად...
22.05.2020
საინფორმაციო ბროშურა აბიტურიენტებისთვის!
საინფორმაციო ბროშურა...
21.05.2020
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს! საბოლოო შედეგები
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს! საბოლოო შედეგები საბოლოო შედეგები...
19.05.2020
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსება წინასწარი შედეგები
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსება   წინასწარი შედეგები კონკურსის წინასწარი შედეგების მიხედვით, ფინანსდება რეიტინგული სიის პირველი ხუთი კანდიდატი : 1.   661 –  დაფინანსდა 2.   471 –  დაფინანსდა 3.   910 –  დაფინანსდა 4.   500 –  დაფინანსდა 5.   023 –  დაფინანსდა (ცხრილში მოცემულია პირადი ნომრის ბოლო 3 ციფრი)   შედეგების გასაჩივრების ვადები:   21    მაისი  18 :00...
19.05.2020
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს!
პროგრამის „ სახელმ წიფო სტიპენდიები სტუდენტებს “ ფარგლებში ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიით დაფინანსების კონკურსის წინასწარი შედეგები. აპელაცია : 2020 წლის 20 მაისი. აპელაციის განცხადება იგზავნება შემდეგ მისამართზე: chancellery.pes@tsu.ge წინასწარი შედეგები აპელაციის განცხადების...
18.05.2020
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბრძანება...
07.05.2020
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს!
ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ! პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამ ებ ზე ჩარიცხულ სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების დოკუმენტების წარმოდგენის ვადები : 2020 წლის 08 მაისიდან 16 მაისის ჩათვლით. წინასწარი შედეგების გამოქვეყნება:   2020 წლის...
06.05.2020
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე
მაგისტრანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების შედეგები: ბრძანება...