17.01.2020
დაწყებითი განათლების და მულტილინგვური განათლების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!
  დაწყებითი განათლების და მულტილინგვური განათლების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!   მოგახსენებთ, რომ „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში 2019 წლის 13 დეკემბრის #5568-Iს  ცვლილების მიხედვით - დაწყებითი განათლებისა და მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი განათლების საფეხური) საგანმანათლებლო საბაკალავრო...
16.01.2020
ინფორმაცია მომავალი დოქტორანტებისთვის
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი „საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში ახორციელებს ტრენინგის პროგრამას - „Doctorate Lab მომავალი დოქტორანტებისათვის.“ უახლოესი შეხვედრა დაგეგმილია იტალიის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან 2020 წლის 20-23 იანვრის ჩათვლით. აღნიშნულ შეხვედრაზე იტალიის უნივერსიტეტების წარმომადგენლები ისაუბრებენ, როგორც სადოქტორო პროგრამების შესახებ...
09.01.2020
ფაკულტეტზე ჩასატარებელი გამოცდების განრიგი
ფაკულტეტზე ჩასატარებელი გამოცდების განრიგი დაწყებითი განათლება პედაგოგიკა-Minor განათლების მეცნიერებები მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა  ...
23.12.2019
საერთაშორისო კონფერენცია ქალაქ თელ-ავივში
2020 წლის 6-7 ივლისს ისრაელში, ქალაქ თელ-ავივში, ტარდება მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია აკადემიური წერის თემაზე:  Blurring the Lines: Academic, Professional, and Popular Writing დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში. დანართი ...
17.12.2019
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს - საბოლოო შედეგები
   გაეცანით სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიების კონკურსის საბოლოო შედეგებს . ბრძანება...
13.12.2019
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს - წინასწარი შედეგები
       წინასწარი შედეგები აპელაციის ვადები: 2019 წლის 16 დეკემბერი  10 :00-16:00 საათამდე. საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება - 17 დეკემბერი . ...
10.12.2019
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს
  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების დოკუმენტების წარმოდგენის ვადები: 2019 წლის 11 დეკემბრიდან 13 დეკემბრის   1 5 :00 საათამდე .   თსუ-ს  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი № 11 (თსუ III კორპუსი, ოთახი № 107).  აპელაციის ვადები: 2019 წლის 1 6 დეკემბერი  1 0 :00-1 6 :00 საათ ა მდე. საბოლოო...
02.12.2019
დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების წინასწარი შედეგები
დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების 2019-20 წლის კონკურსის წინასწარი შედეგების მიხედვით, ფინანსდება რეიტინგული სიის პირველი ხუთი კანდიდატი: 1.     (877) – 155 ქ. 2.     (954) – 110 ქ. 3.     (112) – 30 ქ. 4.     (351) – 20 ქ. 5.     (711) – 10 ქ. (ცხრილში   მოცემულია  ...
12.11.2019
კონკურსი დოქტორანტურაში სწავლისთვის ყოველსემესტრული დაფინანსების მოსაპოვებლად
თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  აცხადებს  კონკურსს  დოქტორანტთა  საუნივერსიტეტო  დაფინანსების  მოსაპოვებლად კონკურსის  მიზანი :     თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განალთების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  5  დოქტორანტის  ერთი  სასწავლო  სემესტრის  დაფინანსება კონკურსის  სამიზნე  ჯგუფი :     თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  II, III, IV, V  და  VI  სემესტრის  დოქტორანტები  . კონკურსში  მონაწილეობას  ვერ  მიიღებენ  : პირველი  და  დამატებითი  სემესტრის  დოქტორანტები დასაფინანსებელ  სემესტრში  სტატუსშეჩერებული  დოქტორანტები დოქტორანტები  ,  რომლებსაც  სრულად  არ  აქვთ  დაფარული  წინა  სემესტრის  სწავლის  საფასური დოქტორანტები  ,  რომლებსაც  სწავლის  საფასური  უფინანსდებათ  საგრანტო  პროექტის  ფარგლებში დოქტორანტები  ,  რომელთა  სწავლის  საფასურს  აფინანსებს  რომელიმე  ორგანიზაცია  ან  ფონდი სავალდებულო  დოკუმენტაცია :    დოქტორანტმა  ფაკულტეტის  კანცელარიაში  უნდა  წარმოადგინოს  შემდეგი  დოკუმენტები  : განაცხადი  კონკურსში  მონაწილეობის  შესახებ  (   იხ  .  დანართი   2) ავტობიოგრაფია  (CV) სამეცნიერო  პუბლიკაციების  ,  განხორციელებული  სამეცნიერო  –  კვლევითი  ,  კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი  და  სასწავლო  აქტივობების  ჩამონათვალი  (   შევსებული   დანართი   1  –   ში   მოცემული   ცხრილი)  და  აქტივობათა  დამადასტურებელი  დოკუმენტაცია  .  თსუ  ფსიქოლოგიის  კოლოკვიუმის  ფარგლებში  განხორციელებული  აქტივობის  დასადასტურებლად  ცნობის  წარმოდგენა  არ  არის  სავალდებულო  . სამეცნიერო  ხელმძღვანელის  შუამდგომლობა ცნობა  სტუდენტის  სტატუსის  შესახებ ამონაწერი  სტუდენტის  ბარათიდან  GPA-  ის  მითითებით მარეგულირებელი  დოკუმენტი :    დეკანის ბრძანება საბუთების  წარდგენის  ვადები :     14.11.2019. – 22.11.2019.  10:00 – 17:00  საათი  .     თსუ   –   ფსიქოლოგიისა   და   განალთების   მეცნიერებათა   ფაკულტეტი,     ოთახი 205.   თბილისი ,  ი .  ჭავჭავაძის   გამზირი   N11 ( თსუ  – ს   III  კორპუსი )...
12.11.2019
ანა ტიკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის –  ანა ტიკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება 2019 წლის 19 ნოემბერს, 17:00 საათზე, თსუ III კორპუსიის  №025...