02.12.2019
დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების წინასწარი შედეგები
დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების 2019-20 წლის კონკურსის წინასწარი შედეგების მიხედვით, ფინანსდება რეიტინგული სიის პირველი ხუთი კანდიდატი: 1.     (877) – 155 ქ. 2.     (954) – 110 ქ. 3.     (112) – 30 ქ. 4.     (351) – 20 ქ. 5.     (711) – 10 ქ. (ცხრილში   მოცემულია  ...
12.11.2019
კონკურსი დოქტორანტურაში სწავლისთვის ყოველსემესტრული დაფინანსების მოსაპოვებლად
თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი  აცხადებს  კონკურსს  დოქტორანტთა  საუნივერსიტეტო  დაფინანსების  მოსაპოვებლად კონკურსის  მიზანი :     თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განალთების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  5  დოქტორანტის  ერთი  სასწავლო  სემესტრის  დაფინანსება კონკურსის  სამიზნე  ჯგუფი :     თსუ  ფსიქოლოგიისა  და  განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  II, III, IV, V  და  VI  სემესტრის  დოქტორანტები  . კონკურსში  მონაწილეობას  ვერ  მიიღებენ  : პირველი  და  დამატებითი  სემესტრის  დოქტორანტები დასაფინანსებელ  სემესტრში  სტატუსშეჩერებული  დოქტორანტები დოქტორანტები  ,  რომლებსაც  სრულად  არ  აქვთ  დაფარული  წინა  სემესტრის  სწავლის  საფასური დოქტორანტები  ,  რომლებსაც  სწავლის  საფასური  უფინანსდებათ  საგრანტო  პროექტის  ფარგლებში დოქტორანტები  ,  რომელთა  სწავლის  საფასურს  აფინანსებს  რომელიმე  ორგანიზაცია  ან  ფონდი სავალდებულო  დოკუმენტაცია :    დოქტორანტმა  ფაკულტეტის  კანცელარიაში  უნდა  წარმოადგინოს  შემდეგი  დოკუმენტები  : განაცხადი  კონკურსში  მონაწილეობის  შესახებ  (   იხ  .  დანართი   2) ავტობიოგრაფია  (CV) სამეცნიერო  პუბლიკაციების  ,  განხორციელებული  სამეცნიერო  –  კვლევითი  ,  კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი  და  სასწავლო  აქტივობების  ჩამონათვალი  (   შევსებული   დანართი   1  –   ში   მოცემული   ცხრილი)  და  აქტივობათა  დამადასტურებელი  დოკუმენტაცია  .  თსუ  ფსიქოლოგიის  კოლოკვიუმის  ფარგლებში  განხორციელებული  აქტივობის  დასადასტურებლად  ცნობის  წარმოდგენა  არ  არის  სავალდებულო  . სამეცნიერო  ხელმძღვანელის  შუამდგომლობა ცნობა  სტუდენტის  სტატუსის  შესახებ ამონაწერი  სტუდენტის  ბარათიდან  GPA-  ის  მითითებით მარეგულირებელი  დოკუმენტი :    დეკანის ბრძანება საბუთების  წარდგენის  ვადები :     14.11.2019. – 22.11.2019.  10:00 – 17:00  საათი  .     თსუ   –   ფსიქოლოგიისა   და   განალთების   მეცნიერებათა   ფაკულტეტი,     ოთახი 205.   თბილისი ,  ი .  ჭავჭავაძის   გამზირი   N11 ( თსუ  – ს   III  კორპუსი )...
12.11.2019
ანა ტიკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის –  ანა ტიკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება 2019 წლის 19 ნოემბერს, 17:00 საათზე, თსუ III კორპუსიის  №025...
12.11.2019
თეა გველესიანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის – თეა გველესიანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება 2019 წლის 21 ნოემბერს, 17:00 საათზე, თსუ III კორპუსიის  №025 აუდიტორიაში. დისერტაციის...
12.11.2019
ვორქშოპი: აკადემიურ მიღწევათა ციფრული რეპრეზენტაცია – ღია სამკერდე ნიშნები
2019 წლის 14 ნოემბერს, 17:00 საათზე,  თსუ III კორპუსის 207-ე აუდიტორიაში თსუ განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის ორგანიზებით გაიმართება ვორქშოპი – აკადემიურ მიღწევათა ციფრული რეპრეზენტაცია: ღია სამკერდე ნიშნები.   დიგიტალიზაციის თანამედროვე ეტაპი ადამიანთა კოგნიტური ფუქნციონირების ახალ შესაძლებლობებს აჩენს. ინოვაციური საგანმანათლებლო...
04.11.2019
კონფერენცია: სოციალური ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები
2019 წლის 5 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მართავს კონფერენციას - “სოციალური ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხები”. კონფერეცია ეძღვნება გამოჩენილი სოცილური ფსიქოლოგის...
22.10.2019
„დასწავლის უნარის დარღვევა 2019“
25 ოქტომბერს 16:00 საათზე  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირვე ლი კორპუსის ეზოში გაიმართება "თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრისა " და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ღონისძიება „დასწავლის უნარის დარღვევა 2019“. ღონისძიება მიეძღვნება დასწავლის უნარის...
09.10.2019
დისკუსია განათლების მეცნიერებების დეპარტამენტში
2019 წლის 8 ოქტომბერს განათლების მეცნიერებების დეპარტამენტში  გაიმართა დისკუსია. მოწვეული სტუმარი ,,განათლების მეცნიერებების“ სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სკოლამდელი განათლების სამმართველოს წარმომადგენელი მარიამ გილაშვილი ესაუბრა ,,განათლების მეცნიერებების“ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს...
პოზიტიური ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის კიდევ ერთი წარმატება
03.10.2019
პოზიტიური ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის კიდევ ერთი წარმატება
შ.  რუსთაველის  სახელობის  ეროვნული  სამეცნიერო  ფონდის 201 9  წლის  დოქტორანტთა  და  ახალგაზრდა  მეცნიერთა  საგრანტო  პროგრამ ის გამარჯვებული პოზიტიური ფსიქოლოგიის სტრუქტურული სადოქტორო პროგრამის კიდევ ერთი დოქტორანტი გახდა. ამჯერად დაფინანსება ნინი აბულაძემ მოიპოვა საგრანტო პროექტით – „ოპტიმალური გამოცდილების და დამოკიდებულების ზღვარზე: აქტივობაში ჩართულობის როლი ონლაინ აზარტული თამაშების...
ახალი დაფინანსებული პროექტი – CISI
02.10.2019
ახალი დაფინანსებული პროექტი – CISI
თსუ შშმ პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის პროექტმა -  " ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად /  Curriculum Innovation for Social Inclusion / CISI  " -    ე რაზმუს + პროგრამის Capacity Building in a Field of Higher Education ფარგლებში  დაფინანსება...