.................................................................................................................


-----------------------------------------------------------------------------------
სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიან და საბაკალავრო პროგრამებში (მედიცინა, სტომატოლოგია) დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობად განისაზღვრა არანაკლებ 31 ქულა (დამტკიცებულია თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 8 აგვისტოს №7 სხდომაზე).

მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 ... 33 »