2017 წლის 10 ნოემბერს 16.00 საათზე შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტის ნანა ხაჩიძის სადოქტორო ნაშრომის  „ადიუვანტური (ჰორმონალური) თერაპიის გავლენა ძვლის მინერალურ სიმკვრივეზე სარძევე ჯირკვლის კიბოს მქონე პოსტმენოპაუზალურ ქალებში“ - დაცვა.

დაცვა შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატში. მისამართი: ბელიაშვილის ქ. 78, აუდიტორია N329 (3 სართული). 


----------------------------------------------------------------------------------

სამუშაო და სასწავლო პროგრამა ისწავლე და იმუშავე პსპ დაზღვევაში

----------------------------------------------------------------------------------
სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მედიცინის ფაკულტეტის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაში შემავალი სასწავლო კომპონენტისათვის გამოცდაზე დაშვების წინაპირობად განისაზღვრა 31 ქულა (დამტკიცებულია თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 8 აგვისტოს №7 სხდომაზე).

-----------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება
მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა კანდიდატების დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება შედგება  2017 წლის 18 სექტემბერს 15:00 საათზე.

გასაუბრებას უნდა ესწრებოდნენ ასევე პოტენციური სამეცნიერო ხელმძღვანელები.  
გასაუბრება შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატში. მისამართი: ბელიაშვილის ქ. 78,  აუდიტორია N329 (3 სართული).