დეკანის მოადგილე

მაია ბიწკინაშვილი
დეკანის მოადგილე
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი  ; ოთახი N331
ელ.ფოსტა:  Maia.bitskinashvili@tsu.ge