ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებო პროგრამა
მედიცინა 

სტომატოლოგია

საბაკალავრო პროგრამა
ოკუპაციური თერაპია
 2017-2018 წლის
შემოდგომის სემესტრში  დასარეგისტრირებელი 
საგნების ჩამონათვალი კურსებისა და ჯფუგების მიხედვით2017-2018  სასწავლო    წლის  მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტთა სია