ბაკალავრიატი

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრი


I სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი
განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი
განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი
კერძო სალექციო
საჯარო სალექციო
სისხლის სალექციო
სამართლის საფუძვლები და მეთოდები
საერთაშორისო სამართალიუცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი
უცხოენოვანი საგნები

განრიგი


ინტენსიური კურსი

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი

სამართლის მეთოდები

სახელშეკრულებო სამართალი საერთო სამართლის სისტემაში - რეიმონდ ნიმერი

შესავალი ევროკავშირის ტრანსნაციონალურ სამართალში - ტაშა ვილისი


სამუშაო ჯგუფები

სისხლის სამართალი

საჯარო სამართალი

კერძო სამართალი

სამართლის მეთოდები

სამართლის ისტორია

საერთაშორისო სამართალი