ბაკალავრიატი

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრი
სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი
განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სალექციო
საჯარო სალექციო
სისხლის სალექციო
სამართლის საფუძვლები და მეთოდები
საერთაშორისო სამართალიუცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები