ბაკალავრიატი


2018-2019 სასწავლო წლის    გაზაფხულის      სემესტრი

 სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


განრიგისპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


კერძო სალექციო


საჯარო სალექციო


სისხლის სალექციო


სამართლის საფუძვლები და მეთოდები


საერთაშორისო სამართალი
უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


განრიგი

უცხოენოვანი საგნები


განრიგისამუშაო ჯგუფები


კერძო სამართალი


საჯარო სამართალი


სისხლის სამართალი


სამართლის საფუძვლები და მეთოდები


სამართლის ისტორია


 

საერთაშორისო სამართალიუცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4


ინტენსიური კურსები


სამართლის მეთოდები

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი