ბაკალავრიატი


2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

 


I სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი

განრიგი


სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სალექციო

საჯარო სალექციო

სისხლის სალექციო

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

საერთაშორისო სამართალიუცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი


უცხოენოვანი საგნები

განრიგი


სამუშაო ჯგუფები

კერძო სამართალი

სისხლი სამართალი

საჯარო სამართალი

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

სამართლის ისტორია

საერთაშორისო სამართალი 


ინტენსიური კურსი

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი
უცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4