არქივი


2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრი
სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნებიუცხოენოვანი საგნები

ინტენსიური კურსი
სამუშაო ჯგუფები
2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრიI სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი
განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი
კერძო სალექციო

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

უცხოენოვანი საგნები

ინტენსიური კურსი


ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი ( ინგლისურ ენაზე )

შესავალი ევროპის კავშირის ტრანსნაციონალურ სამართალში (ინგლისურად)

საერთაშორისო სისხლის სამართალი და პროცესი 21-ე საუკუნეში (ინგლისურ ენაზე)

შესავალი გერმანულ სისხლის სამართალში ( გერმანულად )

ევროპული ინტეგრაციის სამართლებრივი და ინსტიტუციური ასპექტები (ინგლისურად)

სამართლის მეთოდები

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

სამართლის მეთოდები - II ნაწილი


სამუშაო ჯგუფები

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი
უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

უცხოენოვანი საგნები


ინტენსიური კურსი

საეკლესიო სამართალი

დისციპლინა " სამართლის მეთოდები"

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი - პროფესორი კონსტანტინე კორკელია

სამუშაო ჯგუფები

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი


I სემესტრელი სტუდენტების ლექციათა განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები


ინტენსიური კურსი


(პროფესორი კ.კორეკელია)

დანაშაული (მედიის სისხლის სამართლის გათვალისწინებით)


შესავალი  გერმანულ  სისხლის  სამართალში  (  გერმანულად  )


სამართლის მეთოდები (პროფესორი გიორგი ხუბუა)

"სამართლის მეთოდები" ნაწილი II

"გერმანიის სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი"  (გერმანულ ენაზე)
 
2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგისპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები

განრიგი
 სამუშაო ჯგუფები


ინტენსიური კურსი

(Die Einführung im Deutschen Recht)   
(  გერმანულად  )
ევროპის სამართალში (ნ.ლაპიაშვილი) 
ევროპული სამართალი II                        2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

I სემესტრელი სტუდენტების ლექციათა განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგისპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სამართალი
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
სამართლის საფუძვლები და მეთოდები
საერთაშორისო სამართალი
ინტენსიური კურსი დისციპლინაში "სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება I, დანაშაული (მედიის სისხლის სამართლის გათვალისწინებით)"
ინსტენსიური კურსის "ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი"   ( პროფესორი კონსტანტინე კორკელია)

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები

განრიგი

 სამუშაო ჯგუფები

სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
სამართლის მეთოდები
სამართლის ისტორია
კერძო სამართალი
საერთაშორისო სამართალი

2013-2014   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი


სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი   (საერთაშორისო სამართალი)

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნებისამუშაო ჯგუფები2013-2014    
  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

I სემესტრელი სტუდენტების ლექციათა განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები


სამუშაო ჯგუფები

საჯარო სამართალი
სისხლის სამართალი
სამართლის მეთოდები
სამართლის ისტორია
საერთაშორისო სამართალი

2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი


სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები


სამუშაო ჯგუფები