2019-11-14

საჯარო დაცვა

2019 წლის 19 დეკემბერს 16:00 საათზე, თსუ I კორპუსის 107 აუდიტორიაში, გაიმართება ფილოლოგიის (ქვედარგი - თარგმანმცოდნეობა) სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ეთერ ჭურაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ერნესტ ჰემინგუეის მცირე პროზის ტრანსფორმაცია ქართულ თარგმანში“ საჯარო დაცვა.
Print

« იხ. ყველა სიახლე