ასისტენტ პროფესორები

გვარი სახელი

თანამდებობა

მიმართულება / ინსტიტუტი

ქვემიმართულება / კათედრა

1.

ალფენიძე თამარი

ასისტენტ პროფესორი

აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

თურქოლოგიის კათედრა

2.

. ანთაძე თამარი

ასისტენტ პროფესორი

მსოფლიო ისტორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა

3.

ასათიანი ვლადიმერი

ასისტენტ პროფესორი

ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

სახვითი ხელოვნების კათედრა

4.

აფციაური თამარი

ასისტენტ პროფესორი

კლას . ფილ , ბიზ . და ნეოგ . სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ბიზანტიური ფილოლოგიის კათედრა

5.

ბარნოვი მიხეილი

ასისტენტ პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ამერიკისმცოდნეობის კათედრა

6.

ბოშიშვილი ალექსანდრე

ასისტენტ პროფესორი

საქართველოს ისტორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

საქართველოს ისტორიის კათედრა

7.

გელაშვილი თამარი

ასისტენტ პროფესორი

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ინგლისური . ფილოლოგიის კათედრა ( ინგლისური ლიტერატურა )

8.

გოგენია ზაალი

ასისტენტ პროფესორი

მსოფლიო ისტორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა

9.

გოგიაშვილი ელენე
დანართი 1.
დანართი 2.

ასისტენტ პროფესორი

ქართული ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ისტორიის ინსტიტუტი

ფოლკლორისტიკის კათედრა

10.

გულიაშვილი ნანა

ასისტენტ პროფესორი

ფილოსოფიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ესთეტიკისა და კულტურის ფილოსოფიის კათედრა

11.

გურგენიძე მაია
დანართი N1
დანართი N2
დანართი N3
დანართი N4
დანართი N4.1

ასისტენტ პროფესორი

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ინგლისური . ფილოლოგიის კათედრა ( ინგლისური ენა )

12.

დემეტრაძე ირინე

ასისტენტ პროფესორი

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ინგლისური . ფილოლოგიის კათედრა ( ინგლისური ენა )

13.

დოლიძე ნინო
დანართი N1

ასისტენტ პროფესორი

აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

არაბისტიკის კათედრა

14.

ებრალიძე ლელა

ასისტენტ პროფესორი

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

თარგმანმცოდნეობის კათედრა ( ინგლისური ლიტერატურა )

15.

თავაძე ლერი

ასისტენტ პროფესორი

საქართველოს ისტორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

საქართველოს ისტორიის კათედრა

16.

კენჭოშვილი სალომე

ასისტენტ პროფესორი

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

რომანული ფილოლოგიის კათედრა ( იტალიური ფილოლოგია )

17.

ლეთოდიანი ანა

ასისტენტ პროფესორი

თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

18.

მილორავა ინგა
დანართი N1

ასისტენტ პროფესორი

ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა

19.

ფიფია ნათია

ასისტენტ პროფესორი

საქართველოს ისტორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

საქართველოს ისტორიის კათედრა

20.

ფიცხელაური კონსტანტინე
დანართი N1

ასისტენტ პროფესორი

არქეოლოგიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

არქეოლოგიის კათედრა

21.

ქავთარაძე ნინო

ასისტენტ პროფესორი

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

რომანული ფილოლოგიის კათედრა ( ფრანგული ლიტერატურა

22.

ქარჩავა თეა

ასისტენტ პროფესორი

მსოფლიო ისტორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

შუა საუკუნეების ისტორიის კათედრა

23.

ქვრივიშვილი მაია

ასისტენტ პროფესორი

კულტურის კვლევების სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

კულტურის კვლევების კათედრა

24.

ქუთათელაძე ქეთევანი

ასისტენტ პროფესორი

საქართველოს ისტორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

საქართველოს ისტორიის კათედრა

25.

ჩხაიძე ირაკლი

ასისტენტ პროფესორი

კულტურის კვლევების სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

კულტურის კვლევების კათედრა

26.

ჯალაღანია თეო

ასისტენტ პროფესორი

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

27.

წიფურია ლელა

ასისტენტ პროფესორი

ვიზუალური ხელოვნები სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

კინო - ტელე ხელოვნების კათედრა

28.

ჭრიკიშვილი ნინო

ასისტენტ პროფესორი

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

რომანული ფილოლოგიის კათედრა ( ესპანური ფილოლოგია )

29.

ჭუმბურიძე თამარი
დანართი N1

ასისტენტ პროფესორი

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი

გერმანული ფილოლოგიის კათედრა ( გერმანული ლიტერატურა )