სტუდენტთა საყურადღებოდ!


საგანები „მმართველობითი და ფინანსური ანალიზი“ და „მმართველობითი ანალიზი“ იდენტურია. ვისაც ნასწავლი აქვს საგანი „მმართველობითი და ფინანსური ანალიზი“ და აირჩევს „მმართველობით ანალიზს“ არ ჩაეთვლება დამატებით კრედიტად.
ამასთან გაცნობებთ, რომ აღნიშნული საგანი არ არის გათვალისწინებული „ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტის“ მოდულის სტუდენტებისათვის.

საგნები: "სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება" და "სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკა" არის იდენტური.
სტუდენტს, რომელსაც ნასწავლი აქვს "სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება", მიმდინარე სემესტრში არ უნდა აირჩიოს "სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკა".
 
სასწავლო პროცესის მარეგულრიებელი წესის მე-6 მუხლის, მე-5 პუნქტის შესაბამისად სასწავლო კურსის (არჩეული საგნების) გაუქმება შესაძლებელია სასწავლო პროცესის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში. ბაზების დახურვის შემდეგ ადმინისტრაციული წესით არჩეული სასწავლო კურსების  (საგნების) ამოშლა არ განხორციელდება.