2019-07-09

დოქტორანტ ნათია ჯიბლაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019  წლის 12 ივლისს, 15.00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე  შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ნათია ჯიბლაძის  სადისერტაციო ნაშრომის: ,,საქართველოს ექსპორტის დივერსიფიკაციის პერსპექტივები საფინანსო ინსტიტუტების ხელშეწყობით“, საჯარო დაცვა (მაღლივი კორპუსი, აუდიტორია #206).
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მიხეილ თოქმაზიშვილი
სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის  კომისიის წევრები:  პროფესორი  გიორგი ღაღანიძე,  პროფესორი თემურ შენგელია (თავმჯდომარე), პროფესორი გივი ბედიანაშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი),  ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი,   ასოცირებული პროფესორი ლელა ბახტაძე  (მდივანი) , ასოცირებული პროფესორი   თამაზ ზუბიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი შოთა ვეშაპიძე   (მოადგილე), ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე,  ასისტენტ პროფესორი ლელა  ჯამაგიძე.
 

Print

« იხ. ყველა სიახლე