2019-07-09

დოქტორანტ ნათია აღლაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019  წლის 19 ივლისს, 15.00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე  შედგება ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ნათია აღლაძის სადისერტაციო ნაშრომის: „სოციალური  კაპიტალი, როგორც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დეტერმინანტი“ ,  საჯარო დაცვა (მაღლივი კორპუსი, აუდიტორია #206).
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი შოთა შაბურიშვილი
სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის  კომისიის წევრები:  პროფესორი  ნუგზარ  თოდუა, პროფესორი დავით ნარმანია, პროფესორი დემურ სიჭინავა, პროფესორი თემურ შენგელია, პროფესორი თამთა  მიქაბერიძე (სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი), ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბარბაქაძე, ასოცირებული პროფესორი  ირინე გოგორიშვილი,  ასოცირებული პროფესორი მარინე თავართქილაძე  (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი),  ასოცირებული პროფესორი ვასილ კიკუტაძე, ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი   (მოადგილე), ასოცირებული პროფესორი   მალხაზ  ჩიქობავა,  ასოცირებული პროფესორი რამაზ ფუტკარაძე   (თავმჯდომარე), ასისტენტ პროფესორი ლეილა  ქადაგიშვილი   (მდივანი).

Print

« იხ. ყველა სიახლე