2020-03-01

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი 2020 წლის 3-4 ივლისს ატარებს აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 115-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „თანამედროვე ეკონომიკა და ეკონომიკური მეცნიერება: ურთიერთდამოკიდებულება, გამოწვევები, პრობლემები, გადაჭრის გზები“.

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი  2020 წლის 3-4 ივლისს ატარებს აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 115-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „თანამედროვე ეკონომიკა და ეკონომიკური მეცნიერება: ურთიერთდამოკიდებულება, გამოწვევები, პრობლემები, გადაჭრის გზები“.

კონფერენციის თემატიკა:

1.      ეკონომიკური განვითარების თავისებურებები განვითარებულ, განვითარებად და პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში: საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები;
2.     ეკონომიკური სისტემის ბაზის ცვლილებების განმაპირორებელი ფაქტორები:  ბუნების დაცვა და რესურსების შეზღუდულობა („მწვანე“ და „წრიული“ ეკონომიკა); მომავლის რესურსები; ენერგეტიკული და სასურსათო უზრუნველყოფა; გლობალიზაცია და სხვა;
3.     ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური ზრდა;
4.     ეკონომიკის სტრუქტურული (მრეწველობა, მომსახურება, სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა) და რეგიონული პრობლემები;
5.     საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები;
6.     ბიზნესის განვითარების პრობლემები;
7.     უმუშევრობა, ცხოვრების დონე და სიღარიბე;
8.     კავშირი ეკონომიკასა და ეკონომიკურ მეცნიერებას შორის; ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის ასახვის დონე ეკონომიკურ მეცნიერებებში;
9.     პრობლემები ზოგად ეკონომიკურ თეორიასა და ეკონომიკური მეცნიერების  ცალკეულ დარგებში;
10.  ახალი ეკონომიკური პარადიგმის ჩამოყალიბების საფუძვლები.

კონფერენციის სექციები:

1.    ზოგადი ეკონომიკური თეორია;
2.    მაკროეკონომიკა;
3.    მიკროეკონომიკა;
4.    საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, გლობალიზაცია;
5.    სექტორული და რეგიონული ეკონომიკა;
6.    ბიზნესის ადმინისტრირება;
7.    ფინანსები და საბანკო საქმე;
8.    სოფლის ეკონომიკა;
9.    ბუნებათსარგებლობისა და გარემოს დაცვის ეკონომიკა;
10. ეროვნული ეკონომიკები;
11. სოციალური და დემოგრაფიული პრობლემები.

მასალების წარმოდგენის (მისამართზე: economics_institute@yahoo.com) და მონაწილეობის ღირებულების გადახდის (შესაბამის საბანკო ანგარიშზე) საბოლოო ვადაა 2020 წლის 1 მაისი, 1700 სთ.

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: თბილისი, გ. ქიქოძის ქ. № 14, თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

 დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულ ფაილში
Print

« იხ. ყველა სიახლე