2014-09-22

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ 23–24 ოქტომბერი 2014, თბილისი International Scientific Conference “Globalization and Statistics” October 23-24, 2014, Tbilisi Международная научная конференция ,,Глобализация и Статистика” 23–24 Oктября, 2014, Тбилиси

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“
23–24 ოქტომბერი 2014, თბილისი
განაცხადი (იხ. დანართი)


International Scientific Conference “Globalization and Statistics”
October 23-24, 2014, Tbilisi (Georgia)
Application form (see Attachment)


Международная научная конференция ,,Глобализация и Статистика”
23–24 Oктября, 2014,  Тбилиси
Бланк для заявления (см. приложение)


Print

« იხ. ყველა სიახლე