ბიბლიოთეკა


 1. ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 2. საერთაშორისო მარკეტინგი (სახელმძღვანელო) –  პროფესორი ნუგზარ თოდუა
 3. საერთაშორისო ბიზნესი - ლექციების კურსი - თ. შენგელიას რედაქციით
 4. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები - "გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე
  პრობლემები და განვითარების ტენდენციები"
  - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - 2012 წლის 6-7 აპრილი
 5. რეკლამა და სტიმულირება - ჩარიტა ჯაში
 6. (საწარმოო) B2B მარკეტინგი- ჩარიტა ჯაში
 7. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სტატისტიკა - ქეთევან მარშავა
 8. Excel 2007 ეკონომიკასა და ბიზნესში - მზია ტიკიშვილი
 9. საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები - ეკა ლეკაშვილი
 10. მარკეტინგული კვლევის პრინციპებინუგზარ თოდუა, ეკატერინე უროტაძე
 11. სოციალური სტატისტიკასიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია, რუსუდან ქინქლაძე
 12.  მაკროეკონომიკური სტატისტიკა სიმონ გელაშვილი, მარინა მუჩიაშვილი, ირინე მაისურაძე
 13. მარკეტინგის საფუძვლები ნუგზარ თოდუა, ბაბულია (დოდო) მღებრიშვილი
 14. სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესისათვის (ლექციების კურსი), მე–2 ნაწილი.
 15. Excel 2007 ეკონომიკასა და ბიზნესში,  თსუ, თბილისი, 2012 - მზია ტიკიშვილი
 16. აუდიტი, თეორია (ლექციების კურსი) ნანა სრესელი
 17. აუდიტური საქმიანობის სტანდარტიზაციალევან საბაური
 18. ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტში აპრობირებული პედაგოგიური პროგრამის - ,,სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამის” საპრეზენტაციო მასალები  - ავტორები: როის ჯეფერსონ ჯორჯი  –განათლების დარგის დოქტორი (PhD), განათლების სფეროში ლიდერობის სპეციალისტი; დოქტორანტების მენტორი, G*STEP პროგრამა, ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი, სკოლის ადმინისტრატორი/დირექტორი (K-12),  დავით დარსაველიძე   –    საჯარო ადმნისტრირების მაგისტრი MPA, ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი, დოქტორანტი,  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 19. ინტერნეტ–მარკეტინგი პროფესორი ნუგზარ თოდუა,რატი აბულაძე
 20. მენეჯმენტის საფუძვლები - თემურ ხომერიკი, თბილისი 2008
 21. პროექტების მენეჯმენტი - გიორგი შიხაშვილი, თბილისი 2012
 22. სოციალური მარკეტინგის საფუძვლები ჩარიტა ჯაში
 23. მართლმადიდებლური თეოლოგიური ეკონომიკისა და მართვის საფუძვლები – გიორგი შიხაშვილი....... თბილისი 2009
 24. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა: როგორ ვისწავლოთ და გავიგოთ - ფრანსუა ლოკიე, დერეკ ბლეიდსი (ქართული თარგმანი -2015წ.)
 25. ადამიანური რესურსების მართვა ტურიზმში - სალექციო კურსი - ასისტენტ-პროფესორი მერაბ ხოხობაია
 26. შრომის ეკონომიკა - ავტორთა კოლექტივი, თბილისი 2016წ.
 27. ფინანსური აღრიცხვა - პროფესორი ელენე ხარაბაძე
 28. სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესისათვის-2 - ლექციების მოკლე კურსი, ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა
 29. დროის მენეჯმენტი - მანანა ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე, თბილისი 2016წ.
 30. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ლექციების კურსი). ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრა, ავტორთა კოლექტივი. თბილისი 2017წ.
 31. ვიშეგრადის ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკა ევროინტეგრაციის გზაზე (ლექციების კურსი). ავტორები: პროფესორი რევაზ გველესიანი, ასოცირებული პროფესორი ეკა ლეკაშვილი, დოქტორანტი გიორგი ყუფარაძე, დოქტორანტი ნანა მაისურაძე
 32. კორპორაციული ანგარიშგება (ლექციების კურსი) ნ.კვატაშიძე. თბილისი 2018წ.
 33. ფინანსური აღრიცხვა - II (ამოცანების კრებული) ნ.კვატაშიძე. თბილისი 2018წ.
 34. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები -  ე.ხარაბაძე  თბილისი 2018წ.
 35. ფინანსური აღრიცხვა (მე -2 დონე) - (ლექციების კურსი) ე.ხარაბაძე  თბილისი 2018წ.
 36. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა (ლექციების კურსი  ბაკალავრებისთვის) მარინე მინდორაშვილი თბილისი 2018წ.
 37. სავარჯიშოთა კრებული ეკონომიკურ ანალიზში (ტესტები  და ამოცანები) მერაბ ჯიქია თბილისი 2018წ. 
 38. სტატისტიკა ტურიზმისათვის (სახელმძღვანელო) ნინო აბესაძე,რუსუდან ქინქლაძე, ქეთევან ჩიტალაძე. თბილისი 2018წ.
 39. საცალო ვაჭრობა (ლექციების კურსი) ნუგზარ თოდუა, ბაბულია (დოდო) მღებრიშვილი. თბილისი 2017წ.
 40. თანამედროვე ეკონომიკური თეორიები (ლექციების კურსი) ელგუჯა მექვაბიშვილი. თბილისი 2016წ.
 41. ახალი პოლიტიკური ეკონომია (ლექციების კურსი) ინგა ბალარჯიშვილი. თბილისი 2017წ.
 42. სტატისტიკის სწავლება და სტატისტიკური კვლევები საქართველოში (სამეცნიერო გამოცემა) თბილისი 2018წ.