1 2 »

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო  რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო – პრაქტიკული ჟურნალი
1 2 »