2013 წელს ჩატარებული ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციები