ინსტიტუტები და ცენტრები

  • ბიზნეს-ეთიკის ცენტრი;
  • ეკონომიკის კვლევისა და სწავლების ქართულ-ბერძნული ცენტრი;
  • ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური განათლების ქართულ-გერმანული       ინსტიტუტი;
  • ინოვაციური მენეჯმენტის ცენტრი;
  • მარკეტინგული კვლევის ცენტრი;
  • მიგრაციის კვლევის ცენტრი;
  • მსოფლიო ეკონომიკის კვლევის ცენტრი; 
  • სტატისტიკის საკონსულტაციო და კვლევითი ლაბორატორია;
  • ტურიზმის კვლევითი ცენტრი;
  • ადამიანისეული პოტენციალის მართვის ლაბორატორია;