გაფრთხილება!!!
  • სტუდენტის გამოცდაზე გამოცხადება მითითებულ დროს აუცილებელია.
  • გამოცდაზე არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, თუ სტუდენტს აქვს 41 ქულაზე ნაკლები (იხილეთ მარეგულირებელი წესი, მუხლი 16), სტუდენტი დამატებით გამოცდაზე არ დაიშვება.
  • დაგვიანებული სტუდენტები გამოცდაზე არ დაიშვებიან.

დე

სასწავლო პროცესების 
მართვის სამსახური
სტუდენტმა გამოცდაზე უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა ან სტუდბილეთიგამოცდის ჩაბარების ინსტრუქცია:
პროგრამული უზრუნველყოფა TEGAPRO + და CYBER 1