საკონტაქტო ინფორმაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


მისამართი
: საქართველო,
თბილისი 0186,
უნივერსიტეტის ქ. N2,
თსუ მე-10 (მაღლივი) კორპუსი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი:
ოთახი 311, ტელეფონი: 230 36 71
ელ.ფოსტა: economics@tsu.ge

ფაკულტეტის დეკანის სამდივნო:
ოთახი 601, ტელ. 230 45 36;

ხარისხის მართვის სამსახური:
ოთახი 708, ტელ: 230 01 85:

საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახური:
ოთახი: 602, ტელ.: 230 27 87

კანცელარია:
ოთახი 310. ტელ.: 230 00 32