დეკანატი
ოთახი 110, თსუ II კორპუსი;
ტელეფონი:
(+995 32) 2 29 08 07;     e-mail: science@tsu.ge


საფოსტო მისამართი
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, 0179, თსუ, II კორპუსი.